Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Deze privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

EHBO Vereniging Spijkenisse verwerkt persoonsgegevens. Bij de vastlegging daarvan voldoen wij aan de verplichtingen die in de AVG zijn vastgelegd.

Op deze pagina informeren wij u duidelijk en transparant over de afspraken die hierover gemaakt zijn.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum of mailadres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Privacyverklaring
In de privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Van wie verwerkt EHBO Vereniging Spijkenisse persoonsgegevens?
EHBO Vereniging Spijkenisse verwerkt alleen persoonsgegevens van

  • leden, oud leden en belangstellenden voor het lidmaatschap
  • cursisten, oud cursisten en belangstellenden voor onze cursussen
  • donateurs en oud donateurs
  • personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als u lid wilt worden, een cursus wilt volgen, donateur wilt worden of een andere relatie met ons aan wilt gaan, heeft EHBO Vereniging Spijkenisse uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens  kunnen wij u op de juiste wijze inschrijven en daardoor goed van dienst zijn.
Wij registeren alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke persoonsgegevens.
Het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, doen wij op verzoek toekomen.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Voor aanmelding als cursist, lid of donateur zijn inschrijfformulieren beschikbaar op de daarvoor bestemde pagina’s van deze website. Door het invullen en insturen van het formulier stelt u uw persoonsgegevens beschikbaar. Deze gegevens zullen uitsluitend voor het op het inschrijfformulier bestemde doel worden gebruikt.

Registreert EHBO Vereniging Spijkenisse ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
EHBO Vereniging Spijkenisse verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
In en aantal gevallen worden uitsluitend met toestemming bijzondere persoonsgegevens geregistreerd die niet naar een persoon te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan een geanonimiseerd gezondheidsformulier dat wordt ingevuld als wij hulp verlenen op een evenement.

Hoe gaat EHBO Vereniging Spijkenisse met uw persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
EHBO Vereniging Spijkenisse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindiging van de relatie (bijv. opzegging lidmaatschap of opzegging donateurschap) worden de gegevens beperkt bewaard om bijv. gegevens omtrent de geldigheid van het diploma terug te kunnen zien.
De bewaartermijn voor persoonsgegevens na beëindiging van de relatie, vindt u in het overzicht van de persoonsgegevens dat wij op verzoek doen toekomen.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Uitsluitend door het bestuur van EHBO Vereniging Spijkenisse aangewezen functionarissen kunnen uw gegevens (gedeeltelijk) inzien. Daarbij hanteren wij de regel dat alleen die gegevens kunnen worden ingezien die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de toegewezen taken.
U kunt uiteraard zelf ook uw persoonsgegevens inzien die wij van u hebben vastgelegd. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Voor een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u het op onze website aanwezige contactformulier persoonsgegevens gebruiken. U ontvangt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 21 dagen een reactie op uw verzoek.

Uitwisseling van persoonsgegevens 
Er worden door EHBO Vereniging Spijkenisse geen persoonsgegevens uitgewisseld zonder toestemming van de betrokkenen. Persoonsgegevens worden door ons niet doorverkocht of op andere wijze commercieel gebruikt.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kan ik mijn gegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen?
U kunt uiteraard zelf ook uw persoonsgegevens inzien die wij van u hebben vastgelegd. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Voor een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u het op onze website aanwezige contactformulier persoonsgegevens gebruiken. U ontvangt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 21 dagen een reactie op uw verzoek.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met de Functionaris voor Gegevensbescherming die EHBO Vereniging Spijkenisse heeft aangesteld. Hiervoor kunt u het op deze pagina aanwezige contactformulier persoonsgegevens gebruiken. U ontvangt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 21 dagen een reactie op vraag of klacht.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. U kunt daarbij o.a. denken aan het gebruik van actuele antivirus en firewall software en het gebruik van wachtwoorden voor toegang tot apparatuur en bestanden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming die door EHBO Vereniging Spijkenisse is aangesteld. Hiervoor kunt u het op deze pagina aanwezige contactformulier persoonsgegevens gebruiken. U ontvangt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 21 dagen een reactie op vraag of klacht.

Procedure bij datalekken
Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die daar geen toegang toe mogen hebben. Ingevolge de geldende wetgeving zal een datalek binnen 72 uur na ontdekking daarvan bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld.

Cookies die wij gebruiken
Op www.ehbo-spijkenisse.nl worden alleen cookies gebruikt voor het optimaal laten functioneren van de website. EHBO Vereniging Spijkenisse verzamelt geen bezoekersinformatie voor analyse doeleinden.

Wijzigingen privacybeleid
EHBO Vereniging Spijkenisse behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Het gewijzigde beleid wordt op de website gepubliceerd. Het nu geldende privacybeleid is versie 1 van 1 juni 2018.