Alle bestuursleden, medewerkers en instructeurs zijn vrijwilliger en ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. De EHBO Vereniging Spijkenisse heeft geen winstoogmerk daar wij nagenoeg geheel met alle activiteiten het algemeen belang dienen. en handhaaft derhalve geen beloningsbeleid.

Beleidsplan 2020-2025

Hoofdstuk 1 Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2020-2025 van EHBO vereniging Spijkenisse. Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van deze vereniging voor de komende jaren.

Dit beleidsplan maakt duidelijk wat de vereniging in de genoemde periode in grote lijnen wil doen om zo goed mogelijk te functioneren binnen de doelstellingen die gesteld zijn in de statuten van onze vereniging. Binnen deze kleine vereniging zetten diverse mensen zich regelmatig in om de activiteiten vorm te geven en waar nodig aan hulpverlening te doen.

Hoofdstuk 2 Missie en Visie van de vereniging

2.1 Missie

  • De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken;
  • De vereniging verstrekt op verzoek tegen betaling hulp bij sport-en spelwedstrijden, manifestaties, beurzen, open dagen, etc.,. de hulpverlening.

2.2 Visie

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch onderricht gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken;
  • Het organiseren van herhalingslessen met als doel om de aangeleerde competenties te onderhouden en te verdiepen;
  • Het aanschaffen en uitreiken van hulpmiddelen en materialen ten behoeve van lessen evenementen;
  • Het organiseren van de hulpverlening bij evenementen door gediplomeerde eerstehulpverleners onder aansturing van het bestuur;
  • Actief participeren bij vraag naar EHBO, EHAK of AED-reanimatie cursussen binnen de gemeente Nissewaard;
  • Enthousiasmeren van de leden ten behoeve van het behoud van de vereniging.
  • een doelgerichte propaganda;
  • het samenwerken met andere verenigingen en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen;

Hoofdstuk 3 Activiteiten voor de komende periode

De komende periode staat in het teken van de continuering van het uitbreiden van het huidige aanbod aan cursussen en herhalingslessen en het verlenen van steun tijdens evenementen binnen de Gemeente Nissewaard.

3.1 Organisatie rondom de herhalingsavonden

Het bestuur streeft naar een vorm waarin de lessen een praktijkgerichte aanpak hebben, maar waarin tevens de theorie belicht wordt. Daarnaast wil onze vereniging een keer per seizoen een spreker uitnodigen om de leden diepgaander te informeren over de consequenties van de eerste hulpverlening op de professionele zorg.

3.2 Organisatie rondom de hulpverlening

Voor onze vereniging en onze opdrachtgevers van evenementen is hoogwaardig en constante hulpverlening wenselijk. Om dit in de toekomst zo goed mogelijk te borgen, maken wij sinds enkele jaren gebruik van draaiboeken en maken een risicoanalyse per specifiek evenement. Deze “briefing”wordt voorafgaande aan het evenement verstrekt aan de vrijwilligers, zodat iedereen weet waar hij aan toe is en mede zorg kan dragen voor een gedegen voorbereiding.

3.3 Zorg voor voldoende bestuursleden

Het bestuur wil zorg dragen van continuïteit van de vereniging. Om dit te realiseren vinden wij het noodzakelijk om voor de functies een juiste bezetting te hebben. Omdat we een vacature hebben en een aantal bestuursleden hebben aangegeven op middellange termijn het bestuur te willen verlaten, stimuleren we leden om actief te worden in het bestuur. Het liefst willen we bestuursleden die zelf een EHBO of EHAK diploma of Reanimatie certificaat hebben, maar gezien de het ledenbestand is het niet uitgesloten dat we opzoek moeten buiten onze vereniging.

3.4 Samenwerking met Vrijwilligers Academie Nissewaard

De Vrijwilligers Academie Nissewaard is er om vrijwilligers(organisaties) te helpen met het delen en verkrijgen van kennis en zo te groeien in de belangrijke rol die zij vervullen. De academie draagt hieraan bij met een uitgebreid aanbod van cursussen, trainingen en informatiebijeenkomsten die het hele jaar door worden aangeboden. Dit aanbod is afkomstig van de lokale instellingen en organisaties. Dit doet ze met een uitgebreid aanbod van cursussen, trainingen en informatiebijeenkomsten die het hele jaar door worden aangeboden, en de opleiding van vrijwilligers te stimuleren. EHBO vereniging Spijkenisse probeert hierin een belangrijke schakel te wezen doordat ze Eerste Hulp en AED-reanimatie cursussen en lessen geeft in Nissewaard. Bovendien zullen we binnen onze mogelijkheden en ervaringen gelegenheden die zich voordoen aangrijpen om bij te dragen aan het veilig maken van Nissewaard. Zo stimuleren we bijvoorbeeld leden geregeld om zich aan te melden bij HartslagNu en ook daadwerkelijk in actie te komen op het moment dat zij een oproep krijgen. Tijdens de herhalingslessen bieden we de mogelijkheden om leden hun ervaringen op dit vlak te laten delen en vragen hierover te stellen.