De gedragscode omschrijft wat de normen zijn voor goed zorgverlenerschap door zorgverleners op evenementen.

De evenementenzorgverlener

 • Draagt zorg voor veilige, doelmatige en kwalitatief goede zorg aan de zorgvrager, volgens de meest recente richtlijnen, wetenschappelijke inzichten en zoals omschreven in de Veldnorm Evenementenzorg, binnen de grenzen van zijn eigen deskundigheid.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor de door hem verleende zorg.
 • Draagt zorg over aan een andere zorgverlener indien de zorgvraag zijn deskundigheid overstijgt of indien hij zichzelf niet bekwaam acht de zorgvraag te beantwoorden.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor adequate overdracht naar verdere ketenpartners en staat ten dienste van optimale ketenzorg.
 • Staat open voor feedback en evaluatie van zijn eigen handelen en draagt waar mogelijk bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorgverlening door anderen.
 • Meldt incidenten in de zorg waarbij (mogelijk) sprake is van een fout of een onveilige situatie direct aan zijn leidinggevende en zo nodig bij relevante instanties.
 • Kan zich op een evenement te allen tijde legitimeren als zorgverlener.

Competenties en bekwaamheid

 • Is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen bekwaamheid en volgt regelmatige bijscholing.
 • Is zelf verantwoordelijk voor het laten vaststellen en indien nodig laten certificeren van bekwaamheid. Zorgt dat de EZO EHBO Vereniging Spijkenisse tijdig beschikt over (kopieën van) relevante diploma’s, certificaten en getuigschriften.
 • Kent de grenzen van zijn kennen en kunnen.
 • Voert alleen interventies uit waartoe hij bevoegd en bekwaam is en welke door de EZO EHBO Vereniging Spijkenisse zijn toegestaan.
 • Kent de indicaties en beperkingen van de materialen waarmee hij werkt.
 • Is fysiek en mentaal in staat om onder uiteenlopende omstandigheden zorg te verlenen.

Zorgcontacten en zorgverlening

 • Is respectvol jegens de zorgvrager, diens naasten, omstanders en andere zorgverleners.
 • Benadert de zorgvrager open en onbevooroordeeld.
 • Heeft respect voor de lichamelijke integriteit van de zorgvrager.
 • Heeft respect voor het zelfbeschikkingsrecht van de zorgvrager.
 • Houdt rekening met de levensbeschouwelijke opvattingen en het cultuurpatroon van de zorgvrager, alsmede eventuele taalbarrières.
 • Vraagt -indien mogelijk- toestemming aan de zorgvrager of diens vertegenwoordiger om eerste hulp te mogen verlenen en accepteert een eventuele weigering.
 • Werkt bij het verlenen van zorg volgens het ‘vier ogen principe’ samen met een andere zorgverlener.
 • Informeert de inzetcoördinator en aanwezige zorgprofessionals over zorgvragen die zijn eigen niveau overstijgen.

Gedrag en professionaliteit

 • Heeft een proactieve houding op het evenement, werkt signalerend en houdt zicht op toename van zorgvragen of optreden van specifieke omstandigheden.
 • Is klantvriendelijk en correct.
 • Is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie als zorgverlener.
 • Gedraagt zich binnen de kaders die passen bij het niveau waarop hij is ingezet.
 • Nuttigt voorafgaand aan en tijdens de inzet op het evenement géén alcohol en/of drugs.
 • Komt uitgerust naar het evenement.
 • Gebruikt geen medicatie die gedrag, handelen en inzicht kunnen beïnvloeden.
 • Doet op sociale media geen uitingen over zorgvragers of collega’s.
 • Verwijst bij vragen van de pers/media naar de coördinator EZO EHBO Vereniging Spijkenisse.
 • Mengt zich tijdens het evenement niet in conflicten en is onafhankelijk.

Persoonlijke hygiëne

 • Draagt zorg voor voldoende persoonlijke hygiëne.
 • Draagt schone kleding en vervangt kleding indien deze zichtbaar vervuild is, mits de setting dit toelaat.
 • Rookt niet in het bijzijn van zorgvragers of in het zicht van het publiek.
 • Lang haar dient opgestoken of bijeengebonden te zijn.
 • Zie verder Bijlage 8.6

Geheimhouding, vertrouwelijkheid en registratie

 • Heeft respect voor de privacy van de zorgvrager en draagt zorg voor voldoende privacy tijdens het verlenen van zorg.
 • Behandelt alle informatie over het incident, de zorgvrager en de behandeling als strikt vertrouwelijk en deelt informatie alleen met zorgverleners die direct bij de behandeling van de zorgvrager betrokken zijn.
 • Vraagt alleen informatie aan de zorgvrager die direct relevant is voor de behandeling van de actuele zorgvraag.
 • Zorgt voor adequate registratie van het zorgcontact op de turflijst of het zorgcontactformulier.

Samenwerken

 • Werkt adequaat samen met anderen in een team.
 • Is toegankelijk voor andere zorgverleners en is bereikbaar voor consultatie.
 • Kent zijn plaats in het team en in de ketenzorg.
 • Is open naar andere zorgverleners en spreekt indien nodig anderen op correcte wijze aan op mogelijke fouten of onjuist gedrag.
 • Maakt melding van ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie jegens hemzelf, collega’s of zorgvragers bij het aanspreekpunt (bestuur / vertrouwenspersoon) binnen de EZO EHBO Vereniging Spijkenisse.

Operationeel

 • Stelt zich op de hoogte van het zorgplan en de voor hem relevante afspraken en informatie.

Versie: 1.0 / Maart 2019