ALGEMENE VOORWAARDEN HULPVERLENING

EHBO Vereniging Spijkenisse

Definities

EHBO Vereniging Spijkenisse EHBO Vereniging Spijkenisse, gevestigd te Spijkenisse,

KVK 40385940, RSIN 816554808

Website www.ehbo-spijkenisse.nl

Opdrachtgever de wederpartij (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van EHBO Vereniging Spijkenisse

Offerte vrijblijvende offerte met verloopdatum

Hulpverleners arts, verpleegkundige, EHBO’er, centralist,

Medewerkers beveiliger, chauffeur, brandwacht, verkeersregelaar en/of coördinator.

EHBO’er gecertificeerde hulpverlener, minimaal in bezit van geldig diploma EHBO, inclusief verbandleer en reanimatie.

GHOR Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied (WVR, art.1).

 

Artikel 1

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door EHBO Vereniging Spijkenisse gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door EHBO Vereniging Spijkenisse verrichtte handelingen.
 2. Door het indienen van een aanvraag, verklaart de organisator zich op voorhand akkoord met deze algemene voorwaarde. Dan wel door ondertekening van de offerte met EHBO Vereniging Spijkenisse verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen (ter hand gesteld) van deze algemene voorwaarden van EHBO Vereniging Spijkenisse en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen EHBO Vereniging Spijkenisse en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 5. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2

Aanbiedingen en offertes

 1. Wilt u gebruikmaken van onze diensten, dan wordt u verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken. Bij voorkeur door de aanvraag in te dienen via Internet (www.ehbo-spijkenisse.nl). Ook kunt u aanvragen per e-mail hulpverlening@www.ehbo-spijkenisse.nl en zo nodig per telefoon.
 2. Benodigde gegevens voor de aanvraag: naam van de organisatie, contactpersoon, factuuradres en telefoonnummer, omschrijving type evenement, adres / plaats van het evenement, gewenst aantal hulpverleners, datum inzet, contactpersoon en telefoonnummer op de dag van de inzet. Begin- en eindtijd inzet, verwacht aantal deelnemers en bezoekers.

Bij onvoldoende gegevens zal contact met u worden opgenomen.

 1. Het indienen van een aanvraag houdt niet automatisch in dat inzet van de hulpverleners door EHBO Vereniging Spijkenisse wordt gegarandeerd.
 2. De door EHBO Vereniging Spijkenisse gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 28 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven.
 3. EHBO Vereniging Spijkenisse is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 28 kalenderdagen, aan EHBO Vereniging Spijkenisse wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3

Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij anders is aangegeven.
 2. Per evenement worden minimaal 2 EHBO’ers ingezet. Zijn meer hulpverleners noodzakelijk dan opereren zij altijd in koppels. Bij meer dan 3 koppels, tenzij anders is aangegeven/afgesproken, zal een coördinator worden ingezet.
 3. Inzettijden worden in eenheden van uren berekend, met het minimum van een dagdeel. Bij uitloop in tijd brengt EHBO Vereniging Spijkenisse extra kosten welke in eenheden van kwartieren berekend in rekening voor inzet.
 4. Bij (gedeeltelijke) annulering van het evenement zal EHBO Vereniging Spijkenisse een annuleringspercentage ad 60% hanteren en behoudt zich het recht om aanvullende schade te eisen, mocht EHBO Vereniging Spijkenisse meer kosten hebben gemaakt.
 5. De inzet van materieel (AED, tenten, reiskosten, portofoon, materialen, etc.) wordt eveneens in rekening gebracht. De tarievenlijst kunt u bij EHBO Vereniging Spijkenisse opvragen.
 6. Reistijd van meer dan één uur enkele reistijd vanaf of naar standplaats Spijkenisse wordt in rekening gebracht.
 7. De in de offerte weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (offerte)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is EHBO Vereniging Spijkenisse gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
 8. Inzettijden tussen 00.00 uur en 06.00 uur worden belast met een nachttarief/verhoging van 25%

 

Artikel 4

Betaling

 1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op EHBO Vereniging Spijkenisse te verrekenen met de door opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen.
 2. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door EHBO Vereniging Spijkenisse aangewezen bank- of girorekening. EHBO Vereniging Spijkenisse heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door EHBO Vereniging Spijkenisse, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door EHBO Vereniging Spijkenisse is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is EHBO Vereniging Spijkenisse bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor EHBO Vereniging Spijkenisse voortvloeiende schade.
 3. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is aan EHBO Vereniging Spijkenisse vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
 4. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de opdrachtgever een boete aan EHBO Vereniging Spijkenisse verschuldigd gelijk aan 10 % van de hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of EHBO Vereniging Spijkenisse buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van EHBO Vereniging Spijkenisse om schadevergoeding te vorderen, met een minimum van € 50,00.
 5. Onverminderd de overige rechten van EHBO Vereniging Spijkenisse uit hoofde van dit artikel, is de opdrachtgever jegens EHBO Vereniging Spijkenisse gehouden om de incassokosten te vergoeden die EHBO Vereniging Spijkenisse of haar incassopartij heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

 

Artikel 5

Aansprakelijkheid en bijzondere voorwaarden

 1. Voor hulpverleners welke door EHBO Vereniging Spijkenisse ingezet worden is door EHBO Vereniging Spijkenisse een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze ontslaat niet de opdrachtgever van zijn verplichting een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 2. Het is hulpverlener toegestaan indien er sprake is van een wedstrijdterrein dit te betreden om Eerste Hulp te kunnen verlenen.
 3. De organisatie van een evenement staat borg voor de veiligheid van de hulpverlener(s) en slachtoffer(s) en in het uiterste geval wordt het evenement of wedstrijd stilgelegd als er sprake is van een onveilige situatie en het slachtoffer naar het oordeel van de hulpverlener niet verplaatst kan worden en professionele hulp moet worden ingeroepen.
 4. EHBO Vereniging Spijkenisse kan als er sprake is van overmacht niet verantwoordelijk gesteld worden voor een onderbezetting van de Eerste Hulp bij een evenement.
 5. Vervoer van hulpvragers naar een huisarts of ziekenhuis zal niet door EHBO Vereniging Spijkenisse worden verzorgd.
 6. De organisatie van het evenement stelt hiervoor een veiligheidsplan op. Tenzij EHBO Vereniging Spijkenisse opdracht heeft gekregen om een veiligheidsplan op te stellen.

 

Artikel 6

Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever

 1. Het verkrijgen van alle van overheidswege benodigde vergunningen.
 2. Het beschikbaar houden van de bij de aanvraag aangewezen contactpersoon voor overleg voorafgaand aan het evenement, ook in redelijkheid buiten kantooruren.
 3. De coördinatie tussen alle betrokkenen die op wat voor manier ook assistentie verlenen tijdens het evenement (bewakings- en ordediensten, verkeersregelaars, hulpdiensten, enz.).
 4. Het informeren van deelnemers en/of bezoekers over de wijze waarop de hulpverlening tijdens het evenement is geregeld.
 5. Het aanwijzen van een contactpersoon voor de hulpverleners tijdens het evenement en een goede bereikbaarheid en/of herkenbaarheid van deze functionaris.
 6. Het beschikbaar stellen van ten minste één behandelpost. Bij omvangrijke evenementen, dit ter beoordeling van EHBO Vereniging Spijkenisse, moet die voldoen aan het gestelde in Artikel 7 hieronder.
 7. Het onmiddellijk informeren van de hulpverleners over relevante wijzigingen in het geplande en/of verwachte verloop van het evenement, dus ook uitloop in tijd.
 8. Het regelmatig verstrekken van warme en koude (alcoholvrije) dranken of consumptiebonnen. Als de opdrachtgever/organisator op dit punt in gebreke blijft, brengt EHBO Vereniging Spijkenisse de kosten van de consumpties – die niet in de offerte staan – apart in rekening.
 9. Het verstrekken van een maaltijd (warm/koud) aan de hulpverleners die op of rond de tijdstippen van 06:00,12.00,18.00 of 24:00 uur aanwezig zijn. Als de opdrachtgever/organisator op dit punt in gebreke blijft, brengt EHBO Vereniging Spijkenisse de kosten van de maaltijd – die niet in de offerte staan – apart in rekening.

 

Artikel 7

Inrichtingseisen vaste behandelpost bij omvangrijke evenementen

 1. Opvangruimte gewonden. Om de privacy van slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen, wordt daar waar mogelijk het slachtoffer opgevangen en/of behandeld in een door de organisatie beschikbaar gestelde behandelruimte. Bij buitenactiviteiten kan eventueel op verzoek van de organisatie door EHBO Vereniging Spijkenisse een tent/unit als opvang- en behandelruimte ingezet worden (tegen betaling).
 2. Moet zijn gelegen op een zodanige plaats dat bezoekers en/of deelnemers de hulpverleners daar niet kunnen hinderen.
 3. Dient goed bereikbaar te zijn voor hulpdiensten.
 4. Is duidelijk herkenbaar voor deelnemers en/of bezoekers.
 5. Is overdekt en afgeschermd (wind- en waterdicht), voorzien van voldoende daglichttoetreding en/of verlichting.
 6. Is hygiënisch ingericht.
 7. Is voorzien van twee stoelen van gelijke hoogte (eetkamerstoel) meer dan het aantal tegelijkertijd aanwezige hulpverleners, een tafel, emmer, water, afvalemmer of vuilniszak.
 8. Moet voldoen aan de in de Basis Gezondheidsadvies Evenementen en Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) gestelde eisen.

 

Artikel 8

Bescherming privacy slachtoffers (AVG)

 1. Informatie die in vertrouwen aan een hulpverlener van EHBO Vereniging Spijkenisse medegedeeld wordt, zal ook als zodanig worden behandeld en niet zonder toestemming aan derden worden doorgegeven. Hierop wordt alleen uitzondering gemaakt als er sprake is van wettelijke meldingsplicht.
 2. Tijdens een inzet noteren hulpverleners de geboden hulp in een logboek, deze gegevens zijn alleen bestemd voor EHBO Vereniging Spijkenisse en/of GHOR.
 3. EHBO Vereniging Spijkenisse hanteert een gedragscode m.b.t. privacy van slachtoffers. De opdrachtgever committeert zich hieraan en is gehouden aan normen en instructies van EHBO Vereniging Spijkenisse ten aanzien van de medische post.
 4. Ter bescherming van een ieders privacy is er een privacy disclaimer/protocol. Hierin wordt uitgelegd welke gegevens wij verwerken, wie toegang heeft tot deze gegevens en de duur van bewaring hiervan.
 5. Voor vragen, opmerkingen, klachten omtrent privacy, kunt u deze kenbaar maken via email: info@www.ehbo-spijkenisse.nl.

 

Artikel 9

Klachten

 1. Bent u ontevreden of heeft u opmerkingen over de door EHBO Vereniging Spijkenisse geboden diensten, laat het ons weten door contact op te nemen met de coördinatoren van de evenementenhulpverlening of melding ervan te doen bij het bestuur van EHBO Vereniging Spijkenisse.

 

Artikel 10

Aansprakelijkheid

 1. Slachtoffers zijn zelfverantwoordelijk voor het opvolgen van de door een hulpverlener gegeven adviezen m.b.t. staking van deelname aan het evenement, nazorg en nabehandeling.
 2. Wanneer een slachtoffer een behandeling weigert, zal dit door EHBO Vereniging Spijkenisse geregisterd worden, alsmede zal hiervan melding worden gemaakt bij de opdrachtgever/GHOR. EHBO Vereniging Spijkenisse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die een slachtoffer lijdt nadat deze een behandeling heeft geweigerd.
 3. EHBO Vereniging Spijkenisse is niet aansprakelijk voor de kosten die door derden bij de organisator of een slachtoffer in rekening worden gebracht wegens of naar aanleiding van de hulpverlening.
 4. EHBO Vereniging Spijkenisse is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever / slachtoffer lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid handelen door de hulpverlener.
 5. De totale aansprakelijkheid van EHBO Vereniging Spijkenisse zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe en/of indirecte schade, welke maximaal door de verzekering wordt vergoed.

 

Artikel 11

Geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 2. Op een met EHBO Vereniging Spijkenisse gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter te Rotterdam.