Algemene voorwaarden cursussen

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: De VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN (E.H.B.O.), SPIJKENISSE Ook bekend als: E.H.B.O. Vereniging Spijkenisse, geregistreerd onder nummer 40385940 bij de Kamer van Koophandel.
2. Docent/opleider/trainer: alle personen die beschikken over de kwalificaties benodigd voor het geven van de betreffende opleiding en deze geven in opdracht van opdrachtnemer, al dan niet op basis van overeenkomst.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met opdrachtnemer inzake het afnemen of leveren van producten of diensten.
4. Cursist: de natuurlijke persoon die een opleiding volgt, gegeven door opdrachtnemer of een docent/opleider/trainer
5. Overeenkomst: mondelinge of schriftelijke overeenstemming tussen opdrachtgever / cursist en opdrachtnemer over respectievelijk het afnemen danwel het leveren van producten of diensten.
6. Producten en diensten: alle producten en diensten geleverd door opdrachtnemer, zijnde EHBO- , reanimatie-, evenementenzorg en BHV-cursussen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer als zodanig partij is. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers gelden niet, tenzij die door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Opdrachtnemer zal daarbij de redelijke belangen van opdrachtgevers / cursisten in acht nemen.
3. De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door opdrachtnemer op haar website of via andere kanalen, danwel op de datum die genoemd wordt in de bekendmaking.
4. Indien opdrachtgever / cursist een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft opdrachtgever / cursist het recht de door hem of haar gesloten overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
5. Blijft opdrachtgever / cursist gebruik maken van de producten of diensten van opdrachtnemer nadat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt opdrachtgever / cursist geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de overeenkomst van kracht.
6. Aanvullingen op, of afwijkingen van, deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk zijn bevestigd.
7. In geval één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing zijn en verplichten partijen zich in plaats van de nietige of vernietigde bepalingen, nieuwe bepalingen overeen te komen die zo dicht mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benaderen.

Artikel 3 Aanmelding, inschrijving en totstandkoming overeenkomst
1. Aanmelding voor een cursus/opleiding/training dient schriftelijk te geschieden middels het door opdrachtnemer voorgeschreven en door opdrachtgever / cursist volledig ingevulde aanmeldingsformulier, tenzij een andere wijze van aanmelding is overeengekomen. Opdrachtgever / cursist staat in voor de juistheid van de daarbij of in aanvulling daarop door hem / haar verschafte gegevens.
2. De overeenkomst komt tot stand door verzending door opdrachtnemer van de schriftelijke bevestiging van de inschrijving van een cursist of het tekenen van een overkoepelende overeenkomst tussen opdrachtgever  en opdrachtnemer.
3. Indien het een overeenkomst met een minderjarige betreft, is deze pas definitief indien een schriftelijke bevestiging met handtekening van een ouder of wettelijk voogd is overlegd.
4. Toelating tot een cursus/opleiding/training geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldings-formulieren.

Artikel 4 Deelname
1. Deelname aan een cursus is pas definitief als:
– Cursist een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van zijn / haar deelname aan de cursus.
– Het volledige cursusgeld bij aanvang van de cursus is voldaan. Indien het volledige bedrag niet is voldaan bij aanvang van de cursus, heeft opdrachtnemer het recht de cursist te weigeren.
– De cursist bij aanvang van de cursus de benodigde minimum leeftijd voor de betreffende cursus heeft.
2. Indien een cursist zonder bericht vooraf te laat of helemaal niet komt, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de cursist voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten of de gemaakte kosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door opdrachtnemer.

Artikel 5 Annulering of voortijdige beëindiging
1. Bij annulering van een overeenkomst zal volgens de volgende staffel annuleringskosten in rekening gebracht worden:
– Minimaal 4 weken voor aanvang:      geen annuleringskosten
– Tussen 1 en 4 weken voor aanvang:   30% van het factuurbedrag
– Maximaal 1 week voor aanvang:         50% van het factuurbedrag
2. Annulering dient schriftelijk te worden bevestigd.
3. Indien een cursist na de start van een cursus deze voortijdig wenst te beëindigen en er geen sprake is van overmacht, zal er geen restitutie van gedane betalingen plaatsvinden.
4. Indien een cursist na de start van een cursus deze voortijdig wenst te beëindigen en er is wel sprake van overmacht, zal er restitutie plaatsvinden van gedane betalingen voor ten hoogste een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot het deel van de cursus dat niet meer gevolgd zal worden, met uitzondering van de bedragen die verband houden met verstrekte cursusmaterialen.
5. Indien een cursist zonder bericht niet verschijnt op de afgesproken cursusdagen, zal er geen restitutie van cursusgeld plaatsvinden.
6. Opdrachtgever kan in plaats van de oorspronkelijk opgegeven cursist een vervanger laten deelnemen aan de cursus/ opleiding/training, tenzij dit naar redelijk oordeel van opdrachtnemer bezwaarlijk is, gelet op de aard en inrichting van de cursus/opleiding/training en/of het opleidingsniveau en/of de persoon van de vervanger.
7. Opdrachtnemer streeft ernaar om de cursus/opleiding/training te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze. Het is opdrachtnemer echter toegestaan om, indien omstandigheden, niet beperkt tot situaties van overmacht, daartoe nopen, wijzigingen aan te brengen in het programma, locaties en data. Een dergelijke wijziging leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer.
8. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien naar zijn oordeel onvoldoende cursisten zijn ingeschreven voor de betreffende cursus/opleiding/training, in welk geval de opdrachtgever / cursist recht heeft op terugbetaling van het voor de cursus/opleiding/training aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.
9. Opdrachtnemer is, te zijnen keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden of op te schorten in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder mede te verstaan ziekte van docenten, stakingen, bedrijfsbezettingen en brand.
10. Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer, doch geeft opdrachtgever aanspraak op terugbetaling van een evenredig deel van het aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.
11. Eventuele terugbetalingen door opdrachtnemer worden binnen 30 dagen na ontstaan van de terugbetalingsverplichting  voldaan.
12.Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen op al onze overeenkomsten.

Artikel 6 Verplichtingen van opdrachtnemer terzake de uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van deze overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich inspannen om die kwaliteit te leveren die in redelijkheid van haar kan worden verlangd.

Artikel 7 Betaling
1. Opdrachtnemer zal de opleidings-/cursusgelden en eventuele bijkomende kosten in rekening brengen middels zending van een factuur naar het door opdrachtgever / cursist opgegeven factuuradres.
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum doch uiterlijk de dag voorafgaand aan de aanvang van de cursus/opleiding/training. Verrekening is niet toegestaan.
3. Indien niet tijdig is voldaan aan de betalingsverplichting, zal opdrachtnemer als volgt handelen:
– Op het moment dat de betalingstermijn met meer dan twee weken is overschreden, volgt een betalingsherinnering.
– Indien veertien dagen na de betalingsherinnering nog niet is voldaan aan de betalingsverplichting, volgt een aanmaning waarbij wettelijke incassokosten en rente in rekening worden gebracht.
– Is er dertig dagen na de aanmaning nog niet voldaan aan de betalingsverplichting, dan besteed opdrachtnemer het incasseren van de factuur uit aan een incassobureau.

Artikel 8 Gedrag, toegang en identificatieplicht
1. Opdrachtgever staat ervoor in dat door de hem ingeschreven cursist zich houdt aan de algemeen gebruikelijke normen en fatsoensregels, alsmede aan richtlijnen en aanwijzingen die door opdrachtnemer en/of de docent/opleider/trainer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gegeven.
2. Cursisten dienen op eerste verzoek van opdrachtnemer en/of de docent/opleider/trainer een legitimatiebewijs te tonen.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd aan de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen:
– zolang het cursusgeld niet volledig is voldaan;
– zolang de cursist niet voldoet aan de vereiste vooropleiding;
– indien de cursist handelt in strijd met het bepaalde in de leden 1 en 2, of in het verleden aan cursussen/opleidingen/trainingen heeft deelgenomen, op een wijze die niet in overeenstemming is met de eisen die daaraan in redelijkheid door opdrachtnemer mogen worden gesteld.
4. De docent/opleider/trainer is gerechtigd een cursist de toegang tot de ruimte waarin de cursus/opleiding/training wordt gehouden te ontzeggen wegens handelen in strijd met de leden 1 en 2, of indien opdrachtgever de cursist de toegang tot de cursus/opleiding/training heeft ontzegd. Opdrachtgever staat er in dat geval voor in dat de cursist de betreffende ruimte verlaat en verlaten houdt.
5. Ontzegging van de toegang als bedoeld in de leden 3 en 4 laten de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.

Artikel 9 Beperking aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van cursist, opdrachtgever en/of van de door opdrachtgever ingeschreven cursist ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, behoudens in gevallen waarin die schade opzettelijk door opdrachtnemer of door grove schuld van opdrachtnemer is veroorzaakt.
2. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan ten gevolge van handelingen van door hem ingeschakelde docenten, overige (hulp)personen, of mede-cursisten, tenzij die schade opzettelijk danwel wegens grove schuld is veroorzaakt en aan opdrachtnemer is toe te rekenen.
3. Opdrachtgever is niet gehouden andere dan directe schade (kosten ter vaststelling schade en aansprakelijkheid, ter verkrijging van voldoening buiten rechte, en ter beperking van schade) te vergoeden.

Artikel 10 Termijnen voor reclame en aansprakelijkheid
1. Reclames en aansprakelijkstellingen terzake een (vermeende) tekortkoming in de nakoming door opdrachtnemer dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen dertig dagen nadat en gebrek redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, doch in ieder geval binnen 1 jaar na de tekortkoming, schriftelijk ter kennis te zijn gebracht bij opdrachtnemer.

Artikel 11 Auteurs- en eigendomsrechten
1. Verstrekking en/of ter beschikking stelling aan cursisten van auteursrechtelijk beschermde werken/teksten/stukken/ materialen, betekent op geen enkele wijze overdracht van de auteursrechten die daarop rusten, of een gebruiksrecht dat verder gaat dan op grond van de auteurswet is toegestaan.
2. Boeken, dvd’s en andere materialen die door cursist of opdrachtgever zijn afgenomen ter voorbereiding op de cursus, worden na betaling eigendom van cursist respectievelijk opdrachtgever.

Artikel 12 Relatiebestand
1. Cursist of opdrachtgever mede namens de cursist, geeft toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens van beiden op te nemen in het relatiebestand van opdrachtnemer, teneinde te worden gebruikt om dezen ondermeer te informeren over cursussen/opleidingen/trainingen en voor doeleinden van persoonlijke ontwikkeling, of om deze indien noodzakelijk ter beschikking te stellen aan derden.
2. Op eerste verzoek van opdrachtgever en/of cursist worden adresgegevens als in lid 1 bedoeld uit het relatiebestand verwijderd, behalve indien:
– de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst

en/of

– de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de opdrachtnemer of van een derde aan wie de gegevens zijn verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Artikel 13 Geheimhouding
1. Alle informatie, persoonlijk danwel zakelijk, die opdrachtnemer of de in haar opdracht werkzaam zijnde personen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden ter ore komt, wordt gezien en behandeld als strikt vertrouwelijk.
2. Op bovenstaand artikel wordt alleen uitzondering gemaakt overeenkomstig de inhoud van artikel 12 of als er sprake is van wettelijke meldingsplicht.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover afwijking van competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij opdrachtnemer als vorderende partij ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter.